Menu

Dokumenty

Dokumenty ogólne

 1. Statut Zespołu Szkół Gospodarczych
 2. Statut Technikum Nr 4 
 3. Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6
 4. Statut Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1
 5. Koncepcja Szkoły
 6. Program wychowawczy
 7. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole
 8. Doradztwo zawodowe
 9. Zespoły przedmiotowe
 10. Zespoły zadaniowe
 11. Procedury rozwiązywania sporów
 12. Zasady uczestnictwa w lekcjach religii, etyki
 13. Zgłoszenie wypadku

Kalendaria i plany pracy

 1. Plan pracy szkoły
 2. Kalendarium
 3. Plan pracy kierownika szkolenia praktycznego
 4. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu
 5. Plan pracy pedagoga
 6. Program realizacji doradztwa
 7. Plan pracy zespołu HoGaTur
 8. Plan pracy zespołu języków obcych
 9. Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego

Organizacja egzaminów

 1. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dokumenty dla nauczycieli

 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 2. Poradnik awansu zawodowego

Programy wychowawczo - profilaktyczne

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny - szkoła branżowa
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny - technikum

Programy nauczania

 1. Szkolny zestaw programów - szkoła branżowa I stopnia na podbudowie gimnazjum
 2. Szkolny zestaw programów - szkoła branżowa I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej
 3. Szkolny zestaw programów - technikum na podbudowie gimnazjum
 4. Szkolny zestaw programów - technikum na podbudowie szkoły podstawowej
 5. Podstawa programowa - szkoła branżowa
 6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla Branżowej Szkoły I stopnia

Regulaminy na czas pandemii Covid 19

 1. Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 2. Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie pandemii
 3. Regulamin internatu w okresie pandemii
 4. Regulamin stołówki w okresie pandemii
 5. Regulamin korzystania z Platformy Microsoft 365
 6. Zarządzenie nr 24 z dnia 24 marca 2020 r w sprawie wprowadzenia Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w kształceniu na odległość
 7. Zarządzenie nr 57 z dnia 30 11 2020 w sprawie organizacji kształcenia praktycznego
 8. Aneks do przedmiotowych zasad oceniania przedmiotów gastronomicznych

Regulaminy ogólne

 1. Regulamin e-dziennika
 2. Regulamin dyżurów nauczycieli
 3. Regulamin Rady Rodziców
 4. Regulamin praktyk
 5. Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
 6. Regulamin przyznawania tytułu najlepszy uczeń
 7. Regulamin wycieczek szkolnych
 8. Regulamin zwolnień z lekcji wf
 9. Regulamin zmiany szkoły
 10. Regulamin uzyskiwania duplikatów dokumentów
 11. Regulamin monitoringu
 12. Regulamin zamówień publicznych
 13. Plan zamówień publicznych na roboty budowlane i dostawy

Regulaminy internatu

 1. Regulamin internatu

Regulaminy zespołów

 1. Regulamin zespołu hogatur
 2. Regulamin zespołu matematyczno - przyrodniczego
 3. Regulamin zespołu wychowawców internatu
 4. Regulamin zespołu samokształceniowego - geografia
 5. Regulamin zespołu samokształceniowego - język francuski
 6. Regulamin zespołu samokształceniowego - język niemiecki

Regulaminy pomieszczeń

 1. Regulamin pracowni geograficznej
 2. Regulamin pracowni historycznej
 3. Regulamin pracowni odzieżowej
 4. Regulamin pracowni technologicznej
 5. Regulamin szatni przy pracowni gastronomicznej
 6. Regulamin używania odzieży ochronnej

Inne

 1. Diagnoza - 2020

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu