Menu

Dokumenty

Dokumenty ogólne

 1. Statut Zespołu Szkół Gospodarczych
 2. Statut Technikum Nr 4 
 3. Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6
 4. Koncepcja Szkoły
 5. Program wychowawczy
 6. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole
 7. Doradztwo zawodowe
 8. Zespoły przedmiotowe
 9. Zespoły zadaniowe
 10. Procedury rozwiązywania sporów
 11. Zasady uczestnictwa w lekcjach religii, etyki
 12. Zgłoszenie wypadku

Kalendaria i plany pracy

 1. Plan pracy szkoły
 2. Kalendarium
 3. Plan pracy kierownika szkolenia praktycznego
 4. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu
 5. Plan pracy pedagoga
 6. Program realizacji doradztwa
 7. Plan pracy zespołu HoGaTur
 8. Plan pracy zespołu języków obcych
 9. Plan pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego

Organizacja egzaminów

 1. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dokumenty dla nauczycieli

 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 2. Poradnik awansu zawodowego

Programy wychowawczo - profilaktyczne

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny - szkoła branżowa

Programy nauczania

 1. Szkolny zestaw programów - innowacje
 2. Szkolny zestaw programów - szkoła branżowa
 3. Szkolny zestaw programów - technikum
 4. Podstawa programowa - szkoła branżowa
 5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla Branżowej Szkoły I stopnia
 6. Cukiernik
 7. Kucharz
 8. Kelner
 9. Technik hotelarstwa
 10. Technik obsługi turystycznej
 11. Technik przemysłu mody
 12. Technik usług gastronomicznych

Regulaminy na czas pandemii Covid 19

 1. Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 2. Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie pandemii
 3. Regulamin internatu w okresie pandemii
 4. Regulamin stołówki w okresie pandemii

Regulaminy ogólne

 1. Regulamin e-dziennika
 2. Regulamin dyżurów nauczycieli
 3. Regulamin Rady Rodziców
 4. Regulamin praktyk
 5. Regulamin przyznawania tytułu najlepszy uczeń
 6. Regulamin wycieczek szkolnych
 7. Regulamin zwolnień z lekcji wf
 8. Regulamin zmiany szkoły
 9. Regulamin uzyskiwania duplikatów dokumentów
 10. Regulamin monitoringu

Regulaminy internatu

 1. Regulamin internatu

Regulaminy zespołów

 1. Regulamin zespołu hogatur
 2. Regulamin zespołu matematyczno - przyrodniczego
 3. Regulamin zespołu wychowawców internatu
 4. Regulamin zespołu samokształceniowego - geografia
 5. Regulamin zespołu samokształceniowego - język francuski
 6. Regulamin zespołu samokształceniowego - język niemiecki

Regulaminy pomieszczeń

 1. Regulamin pracowni geograficznej
 2. Regulamin pracowni historycznej
 3. Regulamin pracowni odzieżowej
 4. Regulamin pracowni technologicznej
 5. Regulamin szatni przy pracowni gastronomicznej
 6. Regulamin używania odzieży ochronnej

Inne

 1. Diagnoza - 2020

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu