Menu

Dokumenty

Dokumenty ogólne

 1. Statut Zespołu Szkół Gospodarczych
 2. Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6
 3. Koncepcja Szkoły
 4. Program wychowawczy
 5. Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole
 6. Doradztwo zawodowe
 7. Zespoły przedmiotowe
 8. Zespoły zadaniowe
 9. Procedury rozwiązywania sporów
 10. Zasady uczestnictwa w lekcjach religii, etyki
 11. Zgłoszenie wypadku

Kalendaria

 1. Kalendarium
 2. Kalendarium - zespół języków obcych
 3. Kalendarium - zespół przedmiotów humanistycznych

Organizacja egzaminów

 1. Organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dokumenty dla nauczycieli

 1. Kryteria oceny pracy nauczyciela
 2. Poradnik awansu zawodowego

Programy wychowawczo - profilaktyczne

 1. Program wychowawczo - profilaktyczny
 2. Program wychowawczo - profilaktyczny - szkoła branżowa

Programy nauczania

 1. Szkolny zestaw programów - innowacje
 2. Szkolny zestaw programów - zsz i szkoła branżowa
 3. Szkolny zestaw programów - technikum
 4. Podstawa programowa - szkoła branżowa
 5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla Branżowej Szkoły I stopnia
 6. Podstawa programowa - cukiernik 3AZ
 7. Postawa programowa - kucharz 3AZ
 8. Cukiernik
 9. Kucharz
 10. Kelner
 11. Technik hotelarstwa
 12. Technik obsługi turystycznej
 13. Technik przemysłu mody
 14. Technik usług gastronomicznych

Regulaminy ogólne

 1. Regulamin e-dziennika
 2. Regulamin dyżurów nauczycieli
 3. Regulamin Rady Rodziców
 4. Regulamin praktyk
 5. Regulamin przyznawania tytułu najlepszy uczeń
 6. Regulamin wycieczek szkolnych
 7. Regulamin zwolnień z lekcji wf
 8. Regulamin zmiany szkoły
 9. Regulamin uzyskiwania duplikatów dokumentów

Regulaminy internatu

 1. Regulamin intertnatu

Regulaminy zespołów

 1. Regulamin zespołu hogatur
 2. Regulamin zespołu matematyczno - przyrodniczego
 3. Regulamin zespołu wychowawców internatu
 4. Regulamin zespołu samokształceniowego - geografia
 5. Regulamin zespołu samokształceniowego - język francuski
 6. Regulamin zespołu samokształceniowego - język niemiecki

Regulaminy pomieszczeń

 1. Regulamin pracowni geograficznej
 2. Regulamin pracowni historycznej
 3. Regulamin pracowni odzieżowej
 4. Regulamin pracowni technologicznej
 5. Regulamin szatni przy pracowni gastronomicznej
 6. Regulamin używania odzieży ochronnej

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu