Menu

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Bodziony
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 7, pok. 14
35-064 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:
  a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
  a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art 15 i 16 RODO;
  b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art 21 RODO;
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
 7. Inne informacje:
  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Inne informacje:
  Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO
wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza moje dane osobowe?

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza Państwa dane, aby realizować zadania publiczne i wypełniać obowiązki prawne wynikających wprost z przepisów prawa lub określone zadaniami statutowymi placówki, czyli przede wszystkim w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w formach przewidzianych dla szkoły zawodowej, rekrutacji uczniów do szkoły, realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku nauki sprawowania opieki nad uczniami i stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz prowadzenia działalności gospodarczej wynikającej z postanowień uchwał organu prowadzącego.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.,

Podstawa prawna przetwarzania

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie, Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 2 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Państwo mogą mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą
Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 17 748 3500 lub z inspektorem ochrony danych w szkole: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Inspektorem Ochrony Danych dla jednostek oświatowych Rzeszowa  -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 875 43 74.

W jakim celu Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza moje dane osobowe?
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w celu: w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w formach przewidzianych dla szkoły zawodowej, sprawowania opieki nad uczniami i stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz prowadzenia działalności gospodarczej wynikającej z postanowień uchwał organu prowadzącego.

Kto jest odbiorcą moich danych?
 

Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych(tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie uprawnienia mi przysługują?
 

W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

- do sprostowania danych (art. 16. RODO),

- do usunięcia danych (art. 17 RODO), (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

•dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

•osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

•dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

•dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?
 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO; Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa pracy.

Skąd Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, podania, deklaracje złożone do Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

W imieniu Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW UCZNIA/RODZICA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczeń/Rodzic jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a  Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Uczeń/Rodzic może zgłosić wniosek do Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r. Uczeń/rodzic może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek ucznia/rodzica powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.Uczeń/rodzic może złożyć wypełniony wniosek w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie żądania ucznia/rodzica. Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie rozpatruje wniosek złożony przez ucznia/rodzica Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Uczeń/rodzic uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

W imieniu Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.inspektor ochrony danych udziela uczniowi/rodzicowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem ucznia/rodzica.

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


 

Dokumenty

Twoje dane

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu