Menu

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie z siedzibą pod adresem Rzeszów, ul Spytka Ligęzy 12, 35-055. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO
wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza moje dane osobowe?

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza Państwa dane, aby realizować zadania publiczne i wypełniać obowiązki prawne wynikających wprost z przepisów prawa lub określone zadaniami statutowymi placówki, czyli przede wszystkim w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w formach przewidzianych dla szkoły zawodowej, rekrutacji uczniów do szkoły, realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku nauki sprawowania opieki nad uczniami i stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz prowadzenia działalności gospodarczej wynikającej z postanowień uchwał organu prowadzącego.

 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.,

Podstawa prawna przetwarzania

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie, Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 2 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Państwo mogą mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą
Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zespołem Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 17 748 3500 lub z inspektorem ochrony danych w szkole: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Inspektorem Ochrony Danych dla jednostek oświatowych Rzeszowa  -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 875 43 74.

W jakim celu Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przetwarza moje dane osobowe?
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w celu: w celu prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w formach przewidzianych dla szkoły zawodowej, sprawowania opieki nad uczniami i stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz prowadzenia działalności gospodarczej wynikającej z postanowień uchwał organu prowadzącego.

Kto jest odbiorcą moich danych?
 

Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych(tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie uprawnienia mi przysługują?
 

W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

- do sprostowania danych (art. 16. RODO),

- do usunięcia danych (art. 17 RODO), (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

•dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

•osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

•dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

•dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?
 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO; Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa pracy.

Skąd Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, podania, deklaracje złożone do Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Klient Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

W imieniu Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW UCZNIA/RODZICA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczeń/Rodzic jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a  Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Uczeń/Rodzic może zgłosić wniosek do Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r. Uczeń/rodzic może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek ucznia/rodzica powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.Uczeń/rodzic może złożyć wypełniony wniosek w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie żądania ucznia/rodzica. Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie rozpatruje wniosek złożony przez ucznia/rodzica Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Uczeń/rodzic uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.

W imieniu Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.inspektor ochrony danych udziela uczniowi/rodzicowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem ucznia/rodzica.

Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie.nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Zespołu Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)


Klauzula informacyjna o monitoringu

 • Administratorem systemu monitoringu jest (Zespół Szkół Gospodarczych im.M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie reprezentowany przez Dyrektora szkoły;
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 • podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe placówki;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni / do nadpisania;
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo1@ erzeszow.pl.

INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako RODO), informuje, ze:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zespół Szkół Gospodarczych z siedziba w Rzeszowie ul. Spytka Ligęzy 12,
 2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
 3. monitoring obejmuje: korytarze budynku szkoły, internatu, pracownie technologiczne, parking, boisko, plac szkolny,
 4. zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora do 7 dni,
 5. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
 6. dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
 7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Dokumenty

Twoje dane

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu