PROGRAM SZKOLENIA

Nazwa szkolenia: Kurs animatora i animacji

Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności

Przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z animacją oraz pracą animatora

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia

40 godzin

Sposób organizacji

Szkolenie ma charakter zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych  z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych: wykładów, pokazów, ćwiczeń i prezentacji multimedialnych.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia

Brak.


Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w
miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej:

L.P.

Tematy zajęć edukacyjnych

Wymiar zajęć edukacyjnych

Wymiar zajęć – część teoretyczna

Wymiar zajęć – część praktyczna

1

Kim jest animator czasu wolnego,

0,5

0,5

0

2

Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego, typy osobowościowe w animacji,

0,5

0,5

0

3

Specyfika i metodyka pracy,

0,5

0,5

0

4

Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym,

1

1

0

5

Planowanie dnia pracy animatora hotelowego,

0,5

0,5

0

6

Wskazania do pracy z dużą grupą,

0,5

0,5

0

7

Kompendium wiedzy o rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży.

0,5

0,5

0

8

Animacja dla dzieci: zabawy z chustą animacyjną, modelowanie baloników, puszczanie wielkich baniek mydlanych, face painting, tańce animacyjne (Mini Disco), zabawy ruchowe, w tym gry ruchowe dla najmłodszych, zabawy niewymagające rekwizytów, zajęcia kreatywne (plastyczne, muzyczne) , scenariusze animacji urodzinowych/eventowych/hotelowych (tworzenie planu imprezy dla dzieci z uwzględnieniem imprez tematycznych)

7

 

7

9

Animacje dla młodzieży: zajęcia integracyjne (scenariusze, propozycje zabaw), gry zespołowe  (planowanie zajęć sportowych, sędziowanie, przykłady aktywności dla młodzieży), gry edukacyjne, prowadzenie wieczornych imprez dla młodzieży – zabawy na dyskoteki, ogniska

8

 

8

10

Animacje dla dorosłych: aktywności relaksacyjne (prowadzenie zajęć aquaaerobic, fitness), muzykoterapia. masaż animacyjny wellness wieczorne show i impreza tematyczną (przygotowanie i prowadzenie,  nauka tańców animacyjnych dla dorosłych, np. YMCA, Waka Waka), gry zespołowo – integracyjne

7

 

7

11

Animacje dla seniorów: zajęcia ruchowe (specyfika i metodologia prowadzenia zajęć dla osób starszych), tańce integracyjne (np. zorba)

8

 

8

12

Praca z mikrofonem i sprzętem multimedialnym.

6

 

6

Razem

40

4

36


Program został opracowany  tak aby zapewnić  największy  wymiar  zajęć praktycznych  w formie szkoleniowej – warsztaty – ćwiczenia.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy:

Wykaz literatury:

 • autorski skrypt szkoleniowy;
 • prezentacja w wersji elektronicznej i papierowej.

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:

 • notatnik min. A5;
 • długopis;
 • teczka min. A4;
 • pendrive min. 8 GB.

Przewidziane sprawdziany i egzaminy:

 • pre i post test wiedzy
 • egzamin wewnętrzny
 • ankieta oceniająca szkolenie

Podpis przedstawiciela Zespołu Szkół Gospodarczych

Spytka Ligęzy 12

35-055 Rzeszów

………………………………………………….

Podpis przedstawiciela wykonawcy: HR Center Marta Majcher

Błażowa Górna 144

36-030 Błażowa

………………………………………………


 • Programu dla poszczególnych kursów zawierającego minimalny zakres tematyczny określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Program kursu musi zawierać:
 1. Nazwę i zakres kursu;
 2. Czas trwania i sposób organizacji;
 3. Wymiar godzin szkoleniowych z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej;
 4. Cel kursu;
 5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 6. Przewidziane sprawdziany i egzaminy.
 • Harmonogramu realizacji poszczególnych kursów, zawierającego minimalny zakres godzinowy dla danego kursu określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w harmonogramach poszczególnych kursów. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu, jednak każda zmiana wymaga pisemnej akceptacji dyrektora lub wicedyrektora danego zespołu szkół.
 • Kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z listą osób ubezpieczonych najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 1. Dokumenty określone w ust. 1 pkt. 1–2 muszą być podpisane przez Wykonawcę oraz właściwych dyrektorów lub wicedyrektorów zespołów szkół, których uczniowie będą uczestniczyli w określonych kursach i przedłożone Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

 


HARMONOGRAM  SZKOLENIA

Nazwa szkolenia: Kurs animatora i animacji

Dzień kursu

Tematy zajęć edukacyjnych

Liczba godzin

Od

Do

9.09.2017

Kim jest animator czasu wolnego, Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego, typy osobowościowe w animacji,  Specyfika i metodyka pracy, Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym, Planowanie dnia pracy animatora hotelowego, Wskazania do pracy z dużą grupą, Kompendium wiedzy o rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży, Animacja dla dzieci: zabawy z chustą animacyjną, modelowanie baloników, puszczanie wielkich baniek mydlanych, face painting, tańce animacyjne (Mini Disco), zabawy ruchowe, w tym gry ruchowe dla najmłodszych, zabawy niewymagające rekwizytów, zajęcia kreatywne (plastyczne, muzyczne) , scenariusze animacji urodzinowych/eventowych/hotelowych (tworzenie planu imprezy dla dzieci z uwzględnieniem imprez tematycznych).

8

08:00

15:00

10.09.2017

Animacja dla dzieci: zabawy z chustą animacyjną, modelowanie baloników, puszczanie wielkich baniek mydlanych, face painting, tańce animacyjne (Mini Disco), zabawy ruchowe, w tym gry ruchowe dla najmłodszych, zabawy niewymagające rekwizytów, zajęcia kreatywne (plastyczne, muzyczne) , scenariusze animacji urodzinowych/eventowych/hotelowych (tworzenie planu imprezy dla dzieci z uwzględnieniem imprez tematycznych), Animacje dla młodzieży: zajęcia integracyjne (scenariusze, propozycje zabaw), gry zespołowe  (planowanie zajęć sportowych, sędziowanie, przykłady aktywności dla młodzieży), gry edukacyjne, prowadzenie wieczornych imprez dla młodzieży – zabawy na dyskoteki, ogniska.

8

08:00

15:00

16.09.2017

Animacje dla młodzieży: zajęcia integracyjne (scenariusze, propozycje zabaw), gry zespołowe  (planowanie zajęć sportowych, sędziowanie, przykłady aktywności dla młodzieży), gry edukacyjne, prowadzenie wieczornych imprez dla młodzieży – zabawy na dyskoteki, ogniska, Animacje dla dorosłych: aktywności relaksacyjne (prowadzenie zajęć aquaaerobic, fitness), muzykoterapia. masaż animacyjny wellness wieczorne show i impreza tematyczną (przygotowanie i prowadzenie,  nauka tańców animacyjnych dla dorosłych, np. YMCA, Waka Waka), gry zespołowo – integracyjne.

8

08:00

15:00

17.09.2017

Animacje dla dorosłych: aktywności relaksacyjne (prowadzenie zajęć aquaaerobic, fitness), muzykoterapia. masaż animacyjny wellness wieczorne show i impreza tematyczną (przygotowanie i prowadzenie,  nauka tańców animacyjnych dla dorosłych, np. YMCA, Waka Waka), gry zespołowo – integracyjne, Animacje dla seniorów: zajęcia ruchowe (specyfika i metodologia prowadzenia zajęć dla osób starszych), tańce integracyjne (np. zorba).

8

08:00

15:00

23.09.2017

Animacje dla seniorów: zajęcia ruchowe (specyfika i metodologia prowadzenia zajęć dla osób starszych), tańce integracyjne (np. zorba), Praca z mikrofonem i sprzętem multimedialnym.

8

08:00

15:00


Podpis przedstawiciela Zespołu Szkół Gospodarczych                                 Podpis przedstawiciela wykonawcy: HR Center Marta Majcher
Spytka Ligęzy 12 Błażowa Górna 144
35-055 Rzeszów                                                                                                                                         36-030 Błażowa

………………………………………………….                                                                                                              ………………………………………………….

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.