Stypendium Miasta Rzeszowa Primus Inter Pares

Stypendium Mistrz

Warunki:
Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
3) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wymagane dokumenty: 
- wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 2 do wniosku, 
- kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów ubiegania się o stypendium Mistrz, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
- kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Inne informacje: 
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. 
W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, wymaganych do uzyskania stypendium, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu

Stypendium Młody inżynier

Warunki: 
Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
3) nie mieli nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4) uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, 
5) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00.
6) uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno - przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej 5,30,
7) uzyskali co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wymienionych w rozdziale IV ust. 2 Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. , wybranych do średniej ocen. Średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno - przyrodniczych), zawodowych albo ogólnozawodowych oblicza się:– na podstawie oceny z matematyki oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących:
a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) geografia,
e) informatyka, 
2. w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen z dwóch przedmiotów wybranych zarówno spośród następujących:
a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) geografia,
e) informatyka,  jak i zawodowych teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania. 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 3 do wniosku
- arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do przyznania stypendium, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 
- w przypadku technikum, branżowej szkoły I i II stopnia — do wniosku dołącza się również wykaz przedmiotów realizowanych w kształceniu zawodowym teoretycznym. 

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego

Stypendium Zdolny uczeń

Warunki:
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:  5,30 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych. 
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:
a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 5 do wniosku, 
- kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie ww. kryteriów, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą"

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA: Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE: W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. WYNIKA Z DZIAŁANIA CZŁOWIEKA: Działania lub zaniedbanie działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym.
 4. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE: Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 5. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL: Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBIERAĆ RÓŻNE FORMY:

RODZAJE PRZEMOCY

KATALOG ZACHOWAŃ

PRZEMOC FIZYCZNA

popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

 

ZANIEDBANIE

 

Naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej przejawiającej się w formach zaniedbania potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych – jako stanu wynikającego z braku dbałości czy też opieki, stosowanego najczęściej wobec dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych.

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy w rodzinie jest tendencja do powtarzania się pewnych prawidłowości nazywanych cyklami przemocy.

 W cyklach przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:

1 faza narastającego napięcia- jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem zachowań, w których sprawca okazuje zniecierpliwienie, rozdrażnienie,

2 faza ostrej przemocy (wybuchu)- sprawca eskaluje przemoc, dochodzi do wybuchu gniewu, ostrego wyładowania agresji w stosunku do osoby krzywdzonej,

3 faza miodowego miesiąca- jest to faza, w której sprawca, po wybuchu agresji obiecuje poprawę, deklaruje zmianę zachowań, przeprasza osobę, która wierzy, że zmiana zachowania jest prawdą. Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu lub zanika, a akty ostrej przemocy stają się coraz częstsze.


PAMIĘTAJ!!!

Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!


INSTYTUCJE, KTÓRE MOGĄ POMÓC:

SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR

SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ

POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY

PROKURATURA – PROKURATOR

MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY

STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA


WAŻNE TELEFONY:

22 696 55 50  - Telefon Informacyjno- Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

116111 - Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dzieci Niczyje”

987 - bezpłatny, całodobowy numer alarmowy o charakterze informacyjno-koordynującym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.


WAŻNE ADRESY:

 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów, ul Jagiellońska 26, tel. 853 39 27
 2. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej  ul. Skubisza 4 tel. 863 69 33 
 3. SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel 858 11 81
 4. KOMENDA MIEJSKA POLICJI Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 310, 17 85 37 029 
 5. PROKURATURA REJONOWA W RZESZOWIE Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20,  Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów, ul. Geodetów 1
 6. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE Sąd Rodzinny i Nieletnich, Sąd Rejonowy – Wydział Karny Rzeszów, ul. Kustronia 4, tel.17 715 23 23
 7. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15, tel. 862 75 11, 17 867 14 72

Źródło: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019


TELEFONY ZAUFANIA

116 111 – bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Telefon ten przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, potrzebujących rozmowy oraz wsparcia. Jeżeli masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami możesz zadzwonić i porozmawiać. Połączenie jest darmowe bez względu na to, czy dzwonisz z telefonu stacjonarnego, czy komórkowego. Telefon zaufania jest anonimowy, połączenie nie jest też widoczne w billingu rozmów. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00. Dodatkowe informacje o zasadach działania linii można znaleźć na stronie www.116111.pl.  Za pośrednictwem strony internetowej można również zadać konsultantom pytania oraz znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

801-199-990 Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE RODZINĘ I SZKOŁĘ

 1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 Rzeszów, ul. Rejtana 3a, tel. 17 748 38 00
 2. TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

35 - 506 RZESZÓW, ul. Osieckiego 51, pokój nr 4   (OSIEDLE BARANÓWKA IV, BUDYNEK MDK)
TELEFONY:
- 17 748 38 98 (CZYNNY W ŚRODY, W GODZ. 16.00 - 18.00)
- 17 8628 268
- 509 276 140
- 512 905 171
dyżur interwencyjny - każda środa miesiąca - godz. 16.00 - 18.00

 1. KOMENDA MIEJSKA POLICJI ul. Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 310, 17 85 37 029
 2. SEKCJA PREWENCJI ZESPÓŁ DO SRAW NIELETNICH I PATOLOGII KMP ul. Jagiellońska 13, tel. 17 85 83 347
 3. POGOTOWIE OPIEKUŃCZE Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4, tel. 17 85 34 370
 4. POLICYJNA IZBA DZIECKA– KMP Rzeszów, ul. Rejtana 34, tel. 17 85 83 346, 17 85 83 895
 5. PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH pomarańczowa linia 0 800 140 068
 6. SĄD REJONOWY SĄD RODZINNY, ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ W SPRAWACH RODZINNYCH Rzeszów, ul. Kustronia 4, tel.17 715 23 23
 7. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Rzeszów, ul Jagiellońska 26, tel. 853 39 27, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza, tel. 863 69 33
 8. WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Siemieńskiego 17, tel.17  861 17 44, 17 86 11 640
 9. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Rzeszów , ul. Grunwaldzka 15, tel. 862 75 11, 17 867 14 72
 10. CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel 858 11 81
 11. CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - całodobowo, Rzeszów, ul. Targowa 9a, tel. 17 85 28 648
 12. PORADNIA UZALEŻNIEŃ I RODZINNA Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8/10, tel. 17 86 21 314
 13. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ Rzeszów, ul. Jana Styki, tel. 852  53 43

Pomoc dla ucznia

Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje oraz pliki dokumentów do pobrania znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

Zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Inne stypendia dla uczniów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/inne-stypendia-dla-uczniow

Program "Nie zagubić talentu"

Informacje dotyczące tego programu znajdują się na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/218-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-edukacji-uzdolnionej-mlodziezy-nie-zagubic-talentu-2016-rok

Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Szczegółowe informacje dotyczące tego stypendium znajdują się na stronie UM Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia/

Pomoc w zakresie dożywiania.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą korzystać z refundowania kosztów obiadów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.