Menu

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole działa nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.

Od roku szkolnego 2017/2018 Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Marta Cisek.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 

  1. znajomość prawa oświatowego, a w szczególności Statutu Szkoły oraz WSO;
  2. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Szkole, w tym informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
  3. pełnienie funkcji Rzecznika obrony ucznia w ramach procedury postępowania przy skreśleniu ucznia z listy uczniów;
  4. przekazywanie Dyrektorowi Szkoły informacji dotyczących naruszania praw ucznia w Szkole;
  5. przedstawianie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej raportu z przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów uczniów.

Rzecznik ma prawo do: 

  1. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów;
  2. reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  3. zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu;
  4. wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia.

Rzecznik podejmuje działanie na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

Szczęśliwy numerek

od 19.10.2020

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu