Menu

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zsgrzeszow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Standardy sieciowe
Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Strona internetowa Zespołu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.
Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Transitional.
Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Staramy się, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Klawisze dostępu
Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.
Wygląd
Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS.
Tekst
Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane umożliwiają skalowanie przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek.
Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny.
Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak smartfony, tablety itp.
Przystosowanie do druku
Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku.
JavaScript
Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.17 748 35 00 można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Do Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie prowadzi ogólnodostępne wejście główne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarze i wejścia w budynku są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Gabinet Dyrektora, sekretariat dostępne są na piętrze budynku , księgowość, administracja dostępne są na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego. Inne wejścia do budynku są otwierane okazjonalnie. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku jest winda i toalety dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma systemu wspomagania słuchu za pomocą pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych/jedynie na schodach szorstkie czarne oznakowania/ lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, tylko podjazd, natomiast na parkingu są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu