Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Ogólne informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań,

- oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018r.

Każdy zdający powinien mieć:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz przybory:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Pomoce

A.48

Projektowanie wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

kalkulator prosty*

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*

T.13

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kalkulator prosty*

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka


* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Terminy egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - sesja czerwiec/lipiec 2018

CZĘŚĆ PISEMNA – 19 CZERWCA 2018r. – WTOREK

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla Technikum nr 4, Klasy ZSZ i Branżowej Szkoły I Stopnia uczęszczają na zajęcia zgodnie z harmonogramem na tablicy ogłoszeń

GODZ. 10.00

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

GODZ. 12.00

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA MODEL „D” – 26 CZERWCA 2018r. – WTOREK

GODZ. 9.00

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

GODZ. 13.00

T.10 Organizacja usług gastronomicznych godz.13.00

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL „W” – 25,26,27 CZERWCA 2018r.

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych;  25 czerwca - godz. 8.00, 12.00

T.06 Sporządzanie potraw i napojów 25,26 czerwca - godz. 8.00, 12.00; 27 czerwca godz. 8.00

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich 25,26,27 czerwca - godz. 9.00


 

Szczęśliwy numerek

19.11.2018 - 23.11.2018

Poniedziałek  ... 20   21
Wtorek   07   32
Środa   09   22
Czwartek   38   36
Piątek   01   08

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu