Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Ogólne informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z czarnym długopisem, dokumentem potwierdzającym tożsamość, telefon komórkowy najlepiej pozostawić w domu.

09.01.2019

środa

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Godzina 9.00:

T11 – Planowanie i organizacja usług w recepcji, – sala 102, 003 /powtarzający/ PP. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*.

T13 – Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych – sala 102, 003. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*.

A48 – Projektowanie wyrobów odzieżowych - sala 003.  Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

09.01.2019

środa

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Godzina 13.00:

A49- Organizacja procesów wytwarzania wyrobów. Klasa 4HT, sala 46. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówkę.

T10 – Organizacja usług gastronomicznych. Klasa 4FT, sala nr 43, 42. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówkę.

T12 – Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie klasa 4GT, sala 40, 41. Klasa 4HT - sala 39, Klasa 4HT - sala 50 – 1 osoba. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*.

T14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, 4ET sala 44. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*

T15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Klasa - 4AT – sala 14, klasa 4BT - sala 13, klasa 4CT – sala 108, klasa 4DT – sala 16, klasa 4ET - sala 45, klasa 4BT - sala 001 1 osoba. PP - /powtarzający/ - sala 002. Każdy zdający w części praktycznej może posiadać kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówkę.

09.01.2019. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

10.01.2019

czwartek

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Godzina 10.00:

A71 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – 3 ET – sala 22.

T 06 - Sporządzanie potraw i napojów - 3AT – sala 118, 3BT – sala 18, 19, 3CT- sala 24, 3DT – sala 64, 3ET- sala 23.

T04 Produkcja wyrobów cukierniczych, T06 Sporządzanie potraw i napojów – sala 101.

T13 – Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych - sala 101.

10.01.2019

czwartek

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Godzina 12.00:

T10 – Organizacja usług gastronomicznych 4FT- sala 42,43.

T12 – Obsługa gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie, 4GT – sala -40, 4HT- sala 39.

T14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – 4ET sala 44.

T15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4AT –sala- 14, 4BT – sala 13, 4CT – sala 108, 4DT- sala 16, 4ET- sala 45, sala 001 4BT – 1 osoba.

10.01.2019

czwartek

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Godzina 14.00:

A49 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – 4HT- sala 46.

10.01.2019. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Technikum nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

11.01.2019

piątek

T04 część praktyczna Produkcja wyrobów cukierniczych godzina 16.00

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Szczęśliwy numerek

21.1.2019 - 25.1.2019

Poniedziałek  ... 06   08
Wtorek   10   11
Środa   05   31
Czwartek   13   23
Piątek   01   18

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu