Menu

Egzaminy, pomoce, terminy

Ogólne informacje o egzaminie zawodowym z kwalifikacji

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Na egzaminie sprawdzany jest poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Dołączają dokumenty uprawniające do dostosowania warunków przebiegu tego egzaminu (opinie, orzeczenia z PPP, zaświadczenia lekarskie) Deklaracja może być złożona dopiero po otrzymaniu wyników z poprzedniej sesji do której zgłoszony był dany zdający.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego - 60 minut
  • części praktycznej przeprowadzanej w zależności od zdawanej kwalifikacji w formie testu praktycznego bądź w postaci wykonania zadania na stanowisku

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin z kwalifikacji część praktyczna
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
512001 Kucharz
Kwalifikacja T06 Sporządzanie potraw i napojów
Część praktyczna z wykonaniem

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z czarnym długopisem oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, przeszkoleniem bhp i ważną książeczką zdrowia. Obowiązkowo do kwalifikacji T06 odzież ochronna biała, wyprasowana i czysta. Telefon komórkowy najlepiej pozostawić w domu. Życzymy powodzenia wszystkim zdającym.

Klasa

Godzina

Sala

11.02.2019 poniedziałek

3AT

8.00

201

3AT

 

212

3AT

 

213

3AT, 2 osoby 3BT

12.00

201

3AT

 

212

3AT

 

213

PP/ 2osoby/

16.00

212

12.02.2019 wtorek

3BT

8.00

201

3BT

 

212

3BT

 

213

3CT

12.00

201

3CT

 

212

3CT

 

213

3CT

16.00

201

3CT

 

212

3CT, 3DT

 

213

13.02.2019 środa

3DT

8.00

201

3DT

 

212

3DT

 

213

3DT

12.00

201

3ET

 

212

3ET

 

213

 

Szczęśliwy numerek

18.3.2019 - 22.3.2019

Poniedziałek  ... 14   31
Wtorek   24   33
Środa   29   20
Czwartek   17   05
Piątek   18   07

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu