Menu

Regulamin naboru

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2020

 

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

przy Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

na rok szkolny 2020/21

Podstawa prawna:

 • 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r
 • 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi – Prawo oświatowe/Dz.U.z 2017 r.poz.60 ze zmianami/
 • 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942), .),
 • Zarządzenia Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 i zmianą z dnia 5 lutego 2020
 • Aneks nr 1 do zarządzenia z dnia 14.04.2020
 • § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.

ustalam

zasady obowiązujące podczas rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych 
w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

1.1. Dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu kandydatów do klas pierwszych (na semestr pierwszy), powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.

1.2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna podaje kandydatom do wiadomości informacje o warunkach i kryteriach przyjęć, przyjmuje dokumenty kandydatów i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do różnych typów szkół w terminach określonych w ww. piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

1.3. W przypadku nie dokonania pełnego naboru w pierwszym terminie czerwcowym dyrektor szkoły ustala termin dodatkowej rekrutacji do 31 sierpnia 2020 r.

 1. Ogólne kryteria przyjęć do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych.
 • Technikum nr 4
 • Branżowa szkoła I stopnia nr 6

2.1. O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół decydują kryteria zawarte 
w statucie Zespołu Szkół Gospodarczych, określone w ww. rozporządzeniu MEN oraz wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 1. a) Kryteria uwzględniają:

- liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

- oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

2 .  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym :

 1. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej
 2. a) Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2
 3. b) Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia

 1. a) Z ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

                - celujący 20 punktów,

                - bardzo dobry 16 punktów,

                - dobry 12 punktów,

                - dostateczny 8 punktów,

                - dopuszczający 2 punkty

 1. b) Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:   
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,        
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

 1. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,               
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:  
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt III–VI, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – 4 punkty, 
  b) krajowym – 3 punkty
  c) wojewódzkim – 2 punkty,
 2. d) powiatowym –1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. III, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów  możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -  2 punkty

2.3 a. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu w szkole podstawowej, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:   
a) celującym – 20 punktów,       
b) bardzo dobrym – 16 punktów,            
c) dobrym – 12 punktów,            
d) dostatecznym – 8 punktów, 
e) dopuszczającym – 2 punkty;  
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – 20 punktów
b) bardzo dobrym – 16 punktów, 
c) dobrym – 12 punktów,            
d) dostatecznym – 8 punktów,                 
e) dopuszczającym – 2 punkty   
 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – 20 punktów
b) bardzo dobrym – 16 punktów, 
c) dobrym – 12 punktów,            
d) dostatecznym – 8 punktów,                 
e) dopuszczającym – 2 punkty   
 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych, którą dzieli się przez  4

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – 8 punktów
b) bardzo dobrym – 6 punktów, 
c) dobrym – 4 punkty,   
 d) dostatecznym – 2 punkty,     
e) dopuszczającym – 0,5 punktu.            

2.3 b W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu po szkole podstawowej, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu po szkole podstawowej lub dana część egzaminu po szkole podstawowej, których dotyczy zwolnienie.

2.3 c  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po szkole podstawowej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – 8 punktów,          
2) bardzo dobrym – 6 punktów (Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1942),             
3) dobrym – 4 punkty,   
4) dostatecznym – 2 punkty,      
5) dopuszczającym – 0,5 punktu.            

2.3 d. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po szkole podstawowej z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – 12 punktów
b) bardzo dobrym – 9 punktów, 
c) dobrym – 6 punkty,   
d) dostatecznym – 3 punkty,     
e) dopuszczającym – 1 punkt

 1. Szczegółowe zasady przyjęć do szkół w Zespole Szkół Gospodarczych:

3.1. Postanawia się przyjmować młodzież do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych bez limitu punktowego. Przy równej ilości punktów o przyjęciu decyduje suma punktów za przedmioty oraz osiągnięcia sportowe.

3.2. Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji:

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - kucharz

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język obcy

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - cukiernik,

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język obcy

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - kelner,

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język obcy

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - krawiec,

 1. język polski
 2. matematyka
 3. historia
 4. język obcy

Technikum Nr 4 - technik hotelarstwa, technik organizacji  turystyki

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. język obcy

Technikum Nr 4 - technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia lub wos lub chemia
 4. język obcy

Technikum Nr 4 – technik usług kelnerskich

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. język obcy

Technikum Nr 4 - technik przemysłu mody,   

 1. język polski
 2. matematyka
 3. historia lub geografia
 4. język obcy

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych zawodach:

Technik hotelarstwa - geografia, język angielski

Technik obsługi turystycznej – geografia, język angielski

Technik usług kelnerskich – biologia/ geografia, język angielski

Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia/ chemia, język angielski

Technik przemysłu mody– historia, język angielski

4.1. Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do klas pierwszych wszystkich typów szkół po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

4.2. Protokół postępowania kwalifikacyjnego zawiera wykazy kandydatów do poszczególnych typów szkół wraz z punktami za różne osiągnięcia edukacyjne, jakie uzyskał każdy kandydat, w szczególności:

 • punkty za egzamin ośmioklasisty,
 • przeliczone na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
 • punkty za osiągnięcia kandydata, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • punkty za udział w konkursach (w przypadku laureatów decyzja o przyjęciu, niezależnie od innych kryteriów),
 • sumaryczną liczbę punktów,
 • dodatkowe preferencje kandydata.

4.3. Dyrektor szkoły ogłasza listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych oraz informuje kandydatów o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole w terminach ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

4.4. Dyrektor szkoły informuje kandydatów o zakupie odzieży służbowej dla zawodu: kucharz, cukiernik, kelner, krawiec technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich. Dla zawodów ,gdzie kształcenie zawodowe realizowane jest w  kontakcie z żywnością/ technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik hotelarstwa, kucharz, cukiernik/ – badania sanitarno epidemiologiczne na nosicielstwo.

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

8

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

9

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

11

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

12

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Aneks nr 1

Rzeszów 14.04.2020

Aneks do regulaminu rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W związku z tym §4 pkt.1 regulaminu rekrutacji traci moc.
 2. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z pkt. 2.
 4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, w terminie określonym zgodnie z pkt. 3, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z pkt.

 

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

od 8 czerwca 2020
Egzaminy maturalne

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu