Menu

Regulamin rekrutacji do internatu

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W RZESZOWIE

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 • Zarządzenie nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 i zmianą dnia 1 lutego 2018r. Zarządzenia nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 • Statut Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

§1

Terminy i zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 7 maja i trwa do 27 sierpnia 2018r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych:
  a) uczniowie, którzy chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu w terminie od 7 maja do 9 lipca do godziny 15:00 - pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 27 sierpnia – drugi termin. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.
  b) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie na podstawie złożonego wniosku.
 3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu.
 4. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu na drzwiach wejściowych do Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w dniu 11 lipca 2018 r. oraz w dniu 29 sierpnia 2018r. - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej. Listy przyjętych będą dostępne również w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych.
 5. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.
 6. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 7. W dalszej kolejności o przyjęciu do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 INSTRUKCJI DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019.
 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 9. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Rzeszowie.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem)
 11. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: zsgrzeszow.pl (zakładka Internat).
 12. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania tej informacji w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych do dnia 27 sierpnia 2018r.

§2 

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie do internatu
 2. Deklaracja kontynuacji pobytu

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu