Menu

Nabór do internatu


Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do internatu


REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 • Zarządzenie nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim.
 • Statut Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
 • Regulamin Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

 Terminy i Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 13 maja i trwa do 28 sierpnia
 2. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.
 3. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 4. W przypadku, kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami, w dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie ze  szkół, które nie posiadają internatów, mieszkający w poprzednim roku szkolnym.
  W następnej kolejności  kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (Instrukcja dla rodziców i kandydatów do Internatu na rok szkolny 2019/2020.)
 5. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu (uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych), którzy w określonym czasie dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie i uzyskali pozytywna opinię Zespołu Wychowawców Internatu.
 6. Uczniowie innych szkół wyrażający chęć kontynuowania zamieszkania w placówce podlegają rekrutacji w każdym roku szkolnym na zasadach ogólnych.
 7. Uczniom innych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 8. Wychowankowie mieszkający w ubiegłym roku szkolnym, nie będący uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 Nie złożenie wniosku w terminie będzie skutkować nie przyjęciem do internatu.
 9. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych:
  - kandydaci do klas pierwszych oraz uczniowie klas starszych ZSG, którzy chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają wniosek o przyjęcie do internatu od 13 maja 2019r. do 10 lipca 2019r. do godziny 15:00pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 27 sierpnia – nabór uzupełniający. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.
  - przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie na podstawie złożonego wniosku.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 11. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Rzeszowie.
 12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem)
 13. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania tej informacji w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych do dnia 27 sierpnia 2019r.
 14. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: zsgrzeszow.pl (zakładka Internat).

Komisja rekrutacyjna

 1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu.
 2. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej będą dostępne w Internacie oraz Sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w dniu 17 lipca 2019 r. oraz w dniu 28 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Informacje dodatkowe

 1. Wychowankowie, którzy w trakcie poprzedniego roku szkolnego dobrowolnie zrezygnowali z zamieszkania podlegają pełnej procedurze rekrutacyjnej i mogą w kolejnym roku szkolnym nie uzyskać miejsca w internacie.
 2. Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć wnioski o przyjęcie.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia Komisji Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej po 25 sierpnia 2019 roku.

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu). Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie ZSG Rzeszów wg podanego poniżej terminarza rekrutacji. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSG w Rzeszowie. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie ze szkół, które nie posiadają internatów. Następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów nie posiadających swojego internatu. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. W pierwszej kolejności poddani zostają weryfikacji kandydaci według kryteriów głównych. W przypadku równej lub zerowej sumie punktów uzyskanej z kryteriów głównych będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

W kolejnych latach wychowanek internatu będący uczniem ZSG  składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie). Wychowankowie będący uczniami innych szkół składają ponownie wniosek o przyjęcie do internatu. (druk – Wniosek o przyjęcie do internatu)

Terminarz rekrutacji:

15 kwietnia 2019r. –  31 maja 2019r. – składanie podań i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych

13 maja – 10 lipca 2019r. do godziny 15:00 – składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZSG

12 lipca 2019r. – 15 lipca 2019r. do godziny 10:00 – potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów.

17 lipca 2019r. – ogłoszenie listy osób przyjętych do internatu w pierwszym etapie rekrutacji.

17 lipca 2019r. – 27 sierpnia 2019r. – nabór uzupełniający

28 sierpnia 2019r.– lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Tabela I

I.     Kryteria główne

Liczba punktów

1

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.

5

2

Kandydat jest niepełnosprawny.

5

3

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne.

5

4

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność.

5

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

5

6

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

5

II.    Kryteria dodatkowe

1

Kandydat jest uczniem klasy I.

2

2

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej:

 

- poniżej 50 km;

2

- powyżej 50 km;

3

- brak bezpośredniego połączenia.

2

3

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

2

4

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

2

Tabela 1. W pierwszej kolejności poddani zostają weryfikacji kandydaci według kryteriów głównych. W przypadku równej lub zerowej sumie punktów uzyskanej z kryteriów głównych będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

Tabela 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu.

KRYTERIA NABORU:

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Kandydat będzie pobierał naukę w szkole  średniej poza miejscem zamieszkania.

Oświadczenie - wniosek

Kandydat z rodziny wielodzietnej.

Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, którego jedno z rodziców (matka lub ojciec) jest niepełnosprawne.

Kandydat obojga rodziców niepełnosprawnych.

Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów. Kopia orzeczenia.

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Kopia orzeczenia.

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – Wniosek.

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydat, który ma trudności z dojazdem do szkoły:

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,

b) brak bezpośredniego połączenia.

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej.

Oświadczenie - Wniosek


Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do internatu


 

W najbliższym czasie

od 25 marca 2020
Nauczanie zdalne

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu