Menu

Nabór do internatu

Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 15/2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/22

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • Statut Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
 • Regulamin Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
 • Zarządzenie nr 28/2020 dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji do internatu
 • 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.
 • Zarządzenie nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r.

 Zasady rekrutacji:

 1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.
 2. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 3. W przypadku, kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami, w dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie ze  szkół, które nie posiadają internatów, mieszkający w poprzednim roku szkolnym.
  W następnej kolejności  kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba -uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (Informacje dla rodziców i kandydatów do Internatu na rok szkolny 2021/22.)
 4. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu (uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych), którzy w określonym czasie dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie i uzyskali pozytywna opinię Zespołu Wychowawców Internatu.
 5. Uczniowie innych szkół wyrażający chęć kontynuowania zamieszkania w placówce podlegają rekrutacji w każdym roku szkolnym na zasadach ogólnych.
 6. Uczniom innych szkół ponadpodstawowych miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 7. Wychowankowie mieszkający w ubiegłym roku szkolnym, nie będący uczniami Zespołu Szkół Gospodarczych zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie w określonym terminie.Nie złożenie wniosku w terminie będzie skutkować nie przyjęciem do internatu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych.
 8. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie na podstawie złożonego wniosku.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 10. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Rzeszowie.
 11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem)
 12. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych.
 13. Druki dokumentów dostępne są na stronie: zsgrzeszow.pl(zakładka Internat).

Komisja rekrutacyjna

 1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor szkoły.

Informacje dodatkowe

 1. Wychowankowie, którzy w trakcie poprzedniego roku szkolnego dobrowolnie zrezygnowali z zamieszkania podlegają pełnej procedurze rekrutacyjnej i mogą w kolejnym roku szkolnym nie uzyskać miejsca w internacie.
 2. Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć wnioski o przyjęcie.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia Komisji Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej po 25 sierpnia 2021 roku.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2021/22

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu). Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie ZSG Rzeszów. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSG w Rzeszowie. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie ze szkół, które nie posiadają internatów. Następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów nie posiadających swojego internatu. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. W pierwszej kolejności poddani zostają weryfikacji kandydaci według kryteriów głównych. W przypadku równej lub zerowej sumie punktów uzyskanej z kryteriów głównych będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

W kolejnych latach wychowanek internatu będący uczniem ZSG  składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie). Wychowankowie będący uczniami innych szkół składają ponownie wniosek o przyjęcie do internatu. (druk – Wniosek o przyjęcie do internatu)

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Tabela I

I.     Kryteria główne

Liczba punktów

1

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.

5

2

Kandydat jest niepełnosprawny.

5

3

Kandydat, którego jedno lub dwoje          z rodziców jest niepełnosprawne.

5

4

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność.

5

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

5

6

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

5

II.    Kryteria dodatkowe

1

Kandydat jest uczniem klasy I.

2

2

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej:

 

- poniżej 50 km;

2

- powyżej 50 km;

3

- brak bezpośredniego połączenia.

2

3

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

2

4

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

2

Tabela 1. W pierwszej kolejności poddani zostają weryfikacji kandydaci według kryteriów głównych. W przypadku równej lub zerowej sumie punktów uzyskanej z kryteriów głównych będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.

Tabela 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu.

KRYTERIA NABORU:

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Kandydat będzie pobierał naukę w szkole  średniej poza miejscem zamieszkania.

Oświadczenie - wniosek

Kandydat z rodziny wielodzietnej.

Rodzina wychowująca troje           i więcej dzieci. Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, którego jedno z rodziców (matka lub ojciec) jest niepełnosprawne.

Kandydat obojga rodziców niepełnosprawnych.

Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów. Kopia orzeczenia.

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Kopia orzeczenia.

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – Wniosek.

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydat, który ma trudności z dojazdem do szkoły:

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,

b) brak bezpośredniego połączenia.

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej.

Oświadczenie - Wniosek

Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół  Gospodarczych w Rzeszowie na rok szkolny 2021/2022 

1.

Składanie wniosków i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych

04 maja – 31 maja 2021 r.

2.

Składanie wniosków przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZSG

17 maja – 30 lipca 2021 r.

do godz. 14.00

3.

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów

23 lipca – 30 lipca 2021 r.

do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

03 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

Listy kandydatów dostępne będą w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych
w Rzeszowie -tel. 17/748-35-00 oraz pod numerami telefonów:  17/748-35-32, 17/748-35-30.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłane poczta na adres: Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12, 35-055 Rzeszów
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych kontynuujący naukę w szkole składają uzupełnioną deklarację, którą przesyłają drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Do pobrania:

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu