Menu

Instrukcja dla Rodziców i Kandydatów

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu). Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie ZSG Rzeszów wg podanego poniżej terminarza rekrutacji. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.
W kolejnych latach wychowanek składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie).

Do pobrania:

  1. Wniosek o przyjęcie do internatu
  2. Deklaracja kontynuacji pobytu

Terminarz rekrutacji:
07 – 31 maja 2018r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie).
07 maja – 09 lipca 2018r. do godziny 15:00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU). Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.
11 lipca 2018r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce oraz dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Gospodarczych.
po 11 lipca 2018r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
29 sierpnia 2018r.– ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego.

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Tabela 1

I Kryteria główne

Liczba punktów

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

Kandydat jest niepełnosprawny

5

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

5

Kandydat objęty pieczą zastępczą

5

II. Kryteria dodatkowe

 

Kandydat jest uczniem klasy I

5

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej

 

- poniżej 50 km

5

- powyżej 50 km

10

- brak bezpośredniego połączenia

5

Kandydat, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem

5

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

5

Tabela 2. Podane punkty w I i II kryterium sumują się. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu.

KRYTERIA NABORU

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Kandydat z rodziny wielodzietnej

Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Oświadczenie - Wniosek

Kandydat jest niepełnosprawny

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, którego jedno lub dwoje rodziców jest niepełnosprawne 

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat objęty pieczą zastępczą

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który ma trudności z dojazdem do szkoły:
a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,
b) brak bezpośredniego połączenia

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem

Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

Oświadczenie - Wniosek

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu