Menu

Stypendia

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi klasy IV, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów klas IV składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej do dnia 24 kwietnia 2017.
 2. W rubryce WNIOSKODAWCA należy wpisać imię i nazwisko wychowawcy klasy; data złożenia wniosku to 24 kwietnia 2017 – data klasyfikacyjnej RP!
 3. Uczeń, ma obowiązek pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać od wychowawcy druk oświadczenia o numerze konta bankowego, na które ma być przekazane stypendium, i kompletnie wypełnione dostarczyć pedagogom szkolnym do dnia 24 kwietnia 2017.
 4. Zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium wraz z listą kwalifikacyjną Komisja Stypendialna przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 6. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 7. Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę na ten cel w budżecie szkoły.
 8. Stypendium jest wypłacane raz w semestrze w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia.
 9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o przyznaniu stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

UWAGA!
Wniosek o stypendium Dyrektora szkoły mogą także składać uczniowie, którzy składają wniosek o stypendium Miasta Rzeszowa (które dla absolwentów jest wypłacane jednorazowo).


Stypendium Miasta Rzeszowa

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 • uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10 (liczone są tylko oceny z czwartej klasy),
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Uczniom, którzy uczęszczali na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć. W przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen kwalifikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który mam być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Rzeszów lub – w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – zameldowanie na pobyt czasowy,
 • uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskali jedno z następujących osiągnięć:
  • tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponad wojewódzkim lub tytuł laureata zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
  • tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
  • tytuł laureata konkursu sportowego, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim – w przypadku ucznia będącego reprezentantem szkoły,
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Miasta Rzeszowa w kraju lub poza jego granicami.
W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 lipca do 30 kwietnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia,
 • arkusz ocen ucznia dotyczący roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania stypendium (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),
 • zaświadczenie lub kserokopie dokumentów stwierdzających uzyskanie osiągnięć.

Termin i sposób załatwienia: 
W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wnioski o przyznanie stypendium szkoła składa do Oddziału Stypendiów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.
Ponieważ z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, po zaakceptowaniu go przez Radę Pedagogiczną, uczeń składa wniosek o stypendium do pedagogów szkolnych do dnia klasyfikacyjnego (końcoworocznego) posiedzenia rady pedagogicznej – czyli do 24 kwietnia 2017.
W razie zbiegu uprawnień do uzyskania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia przyznaje się Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia. 
Podstawa prawna:
Zasady udzielania Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia reguluje: Uchwała Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa – Oddział Stypendiów, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a, tel.: 17 875 46 14.
Inne informacje:
Wysokość stypendium określa Prezydent Miasta Rzeszowa, w ramach przyznanych środków w budżecie gminy, w stosownym zarządzeniu.

Uwaga:
Uczeń, jego rodzice i wychowawca powinni jeszcze raz dokładnie sprawdzić, czy uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne!

Treść stosownej Uchwały Rady Miasta i druki wniosków do pobrania ze strony.

Szczęśliwy numerek

Obowiązują: do końca wakacji.

Poniedziałek  ... :)   :)
Wtorek   :)   :)
Środa   :)   :)
Czwartek   :)   :)
Piątek   :)   :)

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu