Menu

Przedmiotowe zasady oceniania

Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg skali:

 1. celujący cel 6
 2. bardzo dobry bdb 5
 3. dobry db 4
 4. dostateczny dst 3
 5. dopuszczający dop 2
 6. niedostateczny ndst 1

W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków " + ", " - ".

Przyjmuje się następujące wartości liczbowe odpowiadające ocenom cząstkowym:

 1. Ocena 6 Wartość 6
 2. Ocena -6 Wartość 5,75
 3. Ocena +5 Wartość 5,5
 4. Ocena 5 Wartość 5
 5. Ocena -5 Wartość 4,75
 6. Ocena +4 Wartość 4,5
 7. Ocena 4 Wartość 4
 8. Ocena -4 Wartość 3,75
 9. Ocena +3 Wartość 3,5
 10. Ocena 3 Wartość 3
 11. Ocena -3 Wartość 2,75
 12. Ocena +2 Wartość 2,5
 13. Ocena 2 Wartość 2
 14. Ocena -2 Wartość 1,75
 15. Ocena +1 Wartość 1,5
 16. Ocena 1 Wartość 1

Ocenę śródroczną i roczną ustala się z wykorzystaniem średniej ważonej:

 1. sprawdzian waga 3
 2. kartkówka waga 2
 3. odpowiedź ustna waga 2
 4. aktywność waga 1-3
 5. zadanie domowe waga 1-2
 6. ćwiczenia waga 1-2
 7. referat waga 2
 8. konkurs waga 1-3
 9. ocena zewnętrzna (szpital, sanatorium) w przypadku braku wag lub opisu oceny waga 2
 10. postawa ucznia waga 2-3
 11. ocena śródroczna waga 4

Waga oceny bieżącej nie może być wyższa niż 3. Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał stopień niedostateczny, a uzupełnił braki w miejsce ocena śródroczna wpisuje się cyfrę 2.

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę klasyfikacyjną w następujący sposób:

 1. Średnia ważona mniejsza lub równa 1,69 - ocena niedostateczny
 2. Średnia ważona od 1,70 do 2,69 - ocena dopuszczający
 3. Średnia ważona od 2,70 do 3,69 – ocena dostateczny
 4. Średnia ważona od 3,70 do 4,69 – ocena dobry
 5. Średnia ważona od 4,70 do 5,30 – ocena bardzo dobry
 6. Średnia ważona od 5,31 do 6 - ocena celujący

Przedmiotowe zasady oceniania:

 1. biologia
 2. chemia
 3. edb
 4. fizyka
 5. geografia
 6. geografia turystyczna
 7. historia i wos
 8. informatyka
 9. język angielski
 10. język niemiecki
 11. język polski
 12. język polski szkoła branżowa
 13. język rosyjski
 14. matematyka
 15. ocena praktyki
 16. praktyka zawodowa
 17. przedmioty zawodowe
 18. religia
 19. wiedza o kulturze
 20. wychowanie fizyczne

Szczęśliwy numerek

Obowiązują: do końca wakacji.

Poniedziałek  ... :)   :)
Wtorek   :)   :)
Środa   :)   :)
Czwartek   :)   :)
Piątek   :)   :)

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu