Menu

Pomoc dla ucznia

 1. Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje oraz pliki dokumentów do pobrania znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-mlody-inzynier

 1. Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał  średnią ocen 4,9
 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wysokość stypendium – 182 zł; wypłacane jednorazowo po zakończeniu semestru. 

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do Komisji Stypendialnej.

 1. Zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 1. Inne stypendia dla uczniów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/inne-stypendia-dla-uczniow

 1. Program "Nie zagubić talentu"

Informacje dotyczące tego programu znajdują się na stronie:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/218-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-edukacji-uzdolnionej-mlodziezy-nie-zagubic-talentu-2016-rok

 1. Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Szczegółowe informacje dotyczące tego stypendium znajdują się na stronie UM Rzeszowa:
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia/

 1. Pomoc w zakresie dożywiania.

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą korzystać z refundowania kosztów obiadów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia.

Szczęśliwy numerek

Obowiązują: do końca wakacji.

Poniedziałek  ... :)   :)
Wtorek   :)   :)
Środa   :)   :)
Czwartek   :)   :)
Piątek   :)   :)

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu