Menu

Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami

Szanowni Państwo Rodzice / Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna zapraszają na wywiadówkę w formie spotkań / indywidualnych rozmów z Wychowawcami oraz Nauczycielami, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00.
Tematyka podstawowa spotkań:

Klasy I

Godz.16.00  - spotkanie z na temat profilaktyki uzależnień – mała sala gimnastyczna.

Klasy I,II,III

 • Godz.16.30 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • informacja na temat przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów za I semestr,
 • sprawy wychowawcze związanych z realizowanym "Programem wychowawczo-profilaktycznym" szkoły.
 • diagnoza pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • sprawy dotyczące bezpiecznego pobytu w szkole,
 • informacja na temat przewidywanych ocen z zachowania za I semestr,
 • przypomnienie zapisów WZO dotyczących zasad wystawiania ocen śródrocznych,
 • informacje dla rodziców na temat zagrożeń uczniów ocenami niedostatecznymi i/lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi z zachowania,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami,
 • sprawy bieżące.

Klasy IV

 • Godz.16.00 aula Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy IV i maturzystami. Celem jest przypomnienie terminów związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i maturą 2020, podsumowanie 4 letniego cyklu nauki, mobilizację do dalszej pracy. Studniówka 2020.
 • Godz.17.00 spotkanie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • omówienie wyników w nauce, zachowaniu,
 • osiągnięcia uczniów,
 • przypomnienie zapisów WZO dotyczących postępowania w przypadku uczniów mających niedostateczną ocenę śródroczną lub są nieklasyfikowani,
 • indywidualne informowanie rodziców o możliwościach uzupełniania braków i likwidowania zaległości,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami,
 • sprawy bieżące.

W godzinach od 16.00-18.30 dyżury pełnią:

 • pedagodzy szkolni w sali nr 27,
 • kierownik warsztatów szkolnych w sali nr 26,
 • kierownik internatu w internacie,
 • wicedyrektorzy,
 • sekretariat szkoły.

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

09.12.2019 - 13.12.2019

Poniedziałek  ... 16   05
Wtorek   21   03
Środa   18   15
Czwartek   27   33
Piątek   29   17

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu