Menu

Spotkanie z Rodzicami i Opiekunami

Szanowni Państwo Rodzice / Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna zapraszają na wywiadówkę w formie spotkań / indywidualnych rozmów z Wychowawcami oraz Nauczycielami, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 18.00.
Tematyka podstawowa spotkań:

Klasy I

Godz.16.00  - spotkanie z na temat profilaktyki uzależnień – mała sala gimnastyczna.

Klasy I,II,III

 • Godz.16.30 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • informacja na temat przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów za I semestr,
 • sprawy wychowawcze związanych z realizowanym "Programem wychowawczo-profilaktycznym" szkoły.
 • diagnoza pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • sprawy dotyczące bezpiecznego pobytu w szkole,
 • informacja na temat przewidywanych ocen z zachowania za I semestr,
 • przypomnienie zapisów WZO dotyczących zasad wystawiania ocen śródrocznych,
 • informacje dla rodziców na temat zagrożeń uczniów ocenami niedostatecznymi i/lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi z zachowania,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami,
 • sprawy bieżące.

Klasy IV

 • Godz.16.00 aula Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów klasy IV i maturzystami. Celem jest przypomnienie terminów związanych z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i maturą 2020, podsumowanie 4 letniego cyklu nauki, mobilizację do dalszej pracy. Studniówka 2020.
 • Godz.17.00 spotkanie Rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 • omówienie wyników w nauce, zachowaniu,
 • osiągnięcia uczniów,
 • przypomnienie zapisów WZO dotyczących postępowania w przypadku uczniów mających niedostateczną ocenę śródroczną lub są nieklasyfikowani,
 • indywidualne informowanie rodziców o możliwościach uzupełniania braków i likwidowania zaległości,
 • indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami,
 • sprawy bieżące.

W godzinach od 16.00-18.30 dyżury pełnią:

 • pedagodzy szkolni w sali nr 27,
 • kierownik warsztatów szkolnych w sali nr 26,
 • kierownik internatu w internacie,
 • wicedyrektorzy,
 • sekretariat szkoły.

Elektroniczny punkt naboru

Szkolny punkt naboru

Dokumenty możesz złożyć przy wejściu do szkoły od ul. Spytka Ligęzy.


W przypadku problemów
z logowaniem do Aplikacji Nabór,
puste podanie znajdziesz tutaj.


Poczta punktu naboru
nabor@zsgrzeszow.pl

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 12.03.2020 

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu