Menu

Stypendium Primus dla maturzystów

Odbierając wyniki egzaminu maturalnego absolwenci spełniający kryteria, w tym dniu składają wnioski i kopię wyników u wychowawcy klasy.
Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 85 %, liczonych jako średnia z 5 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75 %, liczonych jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
  • kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

W najbliższym czasie

18, 19 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

24.02.2020 - 28.02.2020

Poniedziałek  ... 36   08
Wtorek   28   22
Środa   24   13
Czwartek   03   06
Piątek   21   27

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu