Menu

Komunikaty

28.05.2019 – poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
29 maja 2019 od godz.: 16.00 do godz. 18.00 – wywiadówka roczna.
Program:
- szkolenie dla Rodziców na temat bezpieczeństwa,
- indywidualne rozmowy i spotkania wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami: - przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,
- podsumowanie roku szkolnego.
30.05.2019 przygotowania do uroczystego Jubileuszu 100 - lecia szkoły.
31.05.2019 Jubileusz 100 - lecia ZSG Rzeszów. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się według planu lekcji.


Absolwenci Technikum nr 4
Uprzejmie informujemy, że dyplomy dla absolwentów, którzy zdali egzaminy w dwóch kwalifikacjach w zawodzie będą do odebrania w sekretariacie od 24 maja 2019, godzina 10.00. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość. Zapraszamy!

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.06.2019 - 31.08.2019 :)

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu