Menu

Acta 2

W dniu 03.04.2019r. uczestniczyliśmy w seminarium i debacie nt. „Wolność i prawa człowieka w zjednoczonej Europie”. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach cyklu spotkań i debat odbywających się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, poświęconych prawnym, kryminologicznym, socjologicznym i psychologicznym aspektom dotyczącym zjawiska „nienawiści”, w tym „mowy nienawiści” we współczesnym świecie.
Wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart zwróciła uwagę na problem ochrony wolności i praw człowieka w kontekście integracji europejskiej, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i tożsamości kulturowej poszczególnych państw członkowskich UE. Seminarium i dyskusja dotyczyły m. in. kwestii wolności słowa i jej granic, ochrony praw autorskich w sieci w kontekście dyrektywy tzw. „ACTA 2”, ochrony prywatności w cyberprzestrzeni , a także wolnościom i prawom ucznia w kontekście rozwoju nowych technologii.
W trakcie seminarium wykład wygłosił prof. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu, prezentując dorobek uczestnictwa europejskiego i krajowego odnośnie rozumienia poszczególnych wolności i praw człowieka, szczególnie koncentrując się na kwestiach związanych z rozwojem nowych technologii w kontekście ochrony praw jednostki. Podczas debaty moderowanej przez wojewodę Panią Ewę Leniart, młodzież zastanawiała się nad rolą prawa krajowego w porządku prawnym UE i wpływie prawa UE na wewnętrzne systemy prawne, nad granicami wolności słowa w sieci, nad możliwością korzystania z materiałów dostępnych w sieci w kontekście prawa autorskiego, nad możliwością wykrywania przestępstw popełnionych w sieci, jak również nad obowiązkami każdego z uczestników życia publicznego względem drugiego człowieka, społeczności oraz państwa.
W spotkaniu uczestniczył również kpt. Maciej Słysz z Zakładu Karnego w Rzeszowie. Seminarium i debata nt. „Wolności i prawa człowieka w zjednoczonej Europie” odbyły się w ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji, zainicjowanej w styczniu 2019r. przez wojewodę podkarpackiego. Dziękujemy naszym uczniom Zuzannie Karkut z 3 FT, Mateuszowi Kochman z 4 ET i Arkadiuszowi Dybskiemu z 2 FT za udział w spotkaniu /opiekę sprawowała Pani Marta Augustyn – Bieda/. Zapraszamy do galerii.

Elektroniczny punkt naboru

Jubileusz Szkoły

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Partnerzy

 

  

    

 

 

 

Szczęśliwy numerek

10.06.2019 - 14.06.2019

Poniedziałek  ... 36   07
Wtorek   18   20
Środa   02   17
Czwartek   22   31
Piątek   25   19

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu